مطالعات HAZOP ایستگاه تقویت فشار گاز درود 1 و 2 و تقویت فشار خوراک NGL خارگ