گالری تصاویر

مطالعات HAZOP و SIL واحدهای یوتیلیتی و آفسایت مجتمع پتروشیمی بروجن

سال انجام: بهمن ماه 1390

مطالعات HAZOP تأسیسات آبگیری از دریا شرکت نفت ستاره خلیج فارس

سال انجام: مردادماه 1388

مطالعات HAZOP ایستگاه تقویت فشار گاز درود 1 و 2 و تقویت فشار خوراک NGL خارگ

سال انجام: مهرماه 1390

مطالعات HAZOP واحد موجود نفتا هایدروتریتینگ شرکت نفت لاوان

سال انجام: مهرماه 1387