مدیران شرکت

null

وحید هاشمی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

null

داود رشتچیان

رئیس هیات مدیره

null

روح اله جوهری ناد

مشاور شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات

null

رحیم احمدی

مدیر واحد شناسایی و ارزیابی مخاطرات

null

پرنیان سعیدی

مدیر واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست

null

مریم پورحسنی

معاون واحد شناسایی و ارزیابی مخاطرات

null

عارف جعفرپور

مدیر بازاریابی و تبلیغات

null

مهناز تاج الدین

مدیر واحد مالی