مطالعات HAZOP تأسیسات آبگیری از دریا شرکت نفت ستاره خلیج فارس