ذهن خلاق

اما من باید برای شما توضیح دهم که چگونه این ایده اشتباه تقبیح لذت و ستایش درد به وجود آمد و من به شما گزارش کاملی از سیستم ارائه خواهم داد و توضیح خواهم داد

طراحی بیانگر

اما من باید برای شما توضیح دهم که چگونه این ایده اشتباه تقبیح لذت و ستایش درد به وجود آمد و من به شما گزارش کاملی از سیستم ارائه خواهم داد و توضیح خواهم داد

مفید

اما من باید برای شما توضیح دهم که چگونه این ایده اشتباه تقبیح لذت و ستایش درد به وجود آمد و من به شما گزارش کاملی از سیستم ارائه خواهم داد و توضیح خواهم داد