مقالات تخصصی

مقلات تخصصی

مطالعات SIL چیست

مطالعات SIL چیست یکی از مسائل مهم در پروژه های در حال طراحی و عملیات برای واحدهای فرایندی، در نظر…
مقلات تخصصی

مطالعات HAZID چیست

مطالعات HAZID چیست مطالعات HAZID روش سیستماتیکی است که در آن با استفاده از کلمات کلیدی و دسته‎ بندی شده،…
مطالعات HAZOP ، روش HAZOP ،
مقلات تخصصی

مطالعات HAZOP چیست

مطالعات HAZOP چیست مطالعات HAZOP، روشی ساختاریافته و تیم محور برای شناسایی مخاطرات می‎باشد. روش HAZOP در هر بخشی از…